Algemene Voorwaarden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid OTR Oiltrade B.V., gevestigd te Werkendam, hierna: OTR.

 Artikel: 1 Algemeen

1.1.  Deze algemene voorwaarden zijn bij uitsluiting van toepassing op alle aanbiedingen, offertes door of namens OTR gedaan en overeenkomsten tussen derden (hierna aangeduid als: opdrachtgever) en OTR.

1.2.  Afwijkingen in/van deze algemene voorwaarden gelden slechts indien en voorzover deze schriftelijk zijn overeengekomen en alsdan uitsluitend voor de desbetreffende overeenkomst. Toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden, onder welke benaming ook, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.3.  De opdrachtgever die reeds eerder overeenkomsten met OTR heeft gesloten wordt geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op latere overeenkomsten met OTR in te stemmen.

1.4.  Waar in deze voorwaarden de term “schriftelijk” wordt genoemd, wordt daaronder tevens iedere elektronische wijze van berichtverzending, zoals via e-mail, inter- en/of intranet, verstaan.

 Artikel 2: Aanbiedingen en overeenkomsten

2.1.  Alle gegevens in door OTR gedane offertes en aanbiedingen, alsmede in prijslijsten en andere voorbedrukte informatie,  website, e.d. zijn vrijblijvend en herroepelijk en aan veranderingen onderhevig. OTR staat niet in voor de juistheid, de volledigheid of actualiteit van die gegevens. Aan catalogi en verdere voorgedrukte informatie kunnen geen aanspraken ontleend worden.

2.2.  Een overeenkomst komt eerst tot stand – al dan niet na offerte – wanneer deze schriftelijk door de directie en/of door haar daartoe aangestelde medewerkers van OTR is bevestigd.

2.3.  Aanvullende afspraken en/of door de opdrachtgever gewenste wijzigingen zijn slechts bindend wanneer deze schriftelijk door de directie en/of door haar daartoe aangestelde medewerkers van OTR zijn bevestigd.

 Artikel 3: Levering

3.1.  OTR spant zich ervoor in de overeenkomst naar beste vermogen uit te voeren. Een door opdrachtgever opgegeven of met OTR overeengeko­men leveringstermijn zal steeds gelden bij benadering en kan derhalve nimmer worden opgevat als fatale termijn. Bij niet tij­dige levering zal opdrachtgever OTR schriftelijk een na­dere redelijke termijn moeten stellen om alsnog te leve­ren. OTR zal ter­zake nimmer tot eni­ge schade­vergoe­ding gehouden zijn.

3.2.  Indien zaken niet voorradig zijn, heeft OTR het recht de order in ge­deelten te leveren en/of, zulks te harer keuze, soortgelijke zaken te leveren. Opdrachtnemer is vrij in de keuze van de wijze van verzending en verpakking, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

3.3.  Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, vindt levering plaats af magazijn OTR.

3.4.  Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gaat het risico van de (af)geleverde zaken op opdrachtgever over op het moment van le­ve­ring. Indien een andere plaats voor levering is overeengekomen, gaat het risico van de zaken over op opdrachtgever voordat de zaken aan de vervoerder zijn afgegeven.

3.5.  Opdrachtgever is gehouden de af te leveren zaken direct in ontvangst te nemen, bij gebreke waarvan OTR gerechtigd is de desbetreffende zaken voor rekening en risico van de opdrachtgever op te (doen) slaan.

 Artikel 4: Prijs, betaling en zekerheidstel­ling

 4.1.  De overeengekomen prijs is exclusief omzet­belasting en gebaseerd op de ten tijde van de offerte bekende prijsbepalende fac­toren. OTR is te allen tijde gerech­tigd om tussen­tijdse prijs­verhogingen en eventuele meerkosten (waaronder ook extra werkzaamheden als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in de door opdrachtgever verstrekte informatie) aan opdrachtgever door te be­rekenen. Alle - verhogingen in - heffin­gen, belas­tin­gen, invoer­rechten, accijnzen en wissel­koer­sen zal OTR even­eens steeds en direct mogen doorbereke­nen.

4.2.  Tenzij anders overeengekomen, is de overeengekomen prijs gebaseerd op levering af magazijn en exclusief transportkosten en eventuele transportverzekering. OTR behoudt zich het recht voor om, zonder opgave van redenen, bestelde zaken onder rembours te verzenden.

4.3.  Tenzij anders overeengekomen geschiedt betaling à contant of op factuur en in dat laatste geval bin­nen uiterlijk 14 dagen na factuurdatum. Beta­lingen worden zonder enig recht op opschorting, aftrek of verrekening verricht met gebruikma­king van het door OTR aan te wijzen bank- of girore­keningnummer en worden geacht te zijn gedaan ten kantore van OTR. Kosten in verband met de beta­ling zijn voor reke­ning van op­drachtgever.

4.4.  Indien opdrachtgever het door hem verschuldigde bedrag niet tijdig voldoet, is hij zonder nadere ingebrekestelling aan OTR een vertragingsrente verschuldigd van 1,5% per maand, te rekenen vanaf de factuurdatum, waarbij een gedeelte van een maand geldt als gehele maand. Voorts is opdrachtgever alsdan verschul­digd een bedrag ad € 50,00 administratiekosten, alsmede alle bijkomende buitengerechtelijke en préprocessu­ele kos­ten, welke 15% van de totale vorde­ring zullen bedragen, zulks met een minimum van € 250,00 per gebeurtenis.

4.5.  Betalingen strekken in de eerste plaats tot delging van ver­val­len rente en incassokosten en vervolgens tot kwijting van achtereenvolgens de opeisbare facturen terzake waarvan geen rechtsgeldig eigendomsvoorbehoud is bedongen en nadien de langst uitstaande factuur, zelfs al vermeldt opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een andere factuur. OTR is steeds ge­rech­tigd de nakoming van haar ver­plich­tin­gen op te schorten met een periode gelijk aan die waarmee opdrachtgever in gebreke is geble­ven met tijdige betaling.

4.6.  De vordering op opdrachtgever zal terstond en integraal opeis­baar zijn, derhalve met inbegrip van rente, kosten en even­tueel nog niet opeisbare facturen, ingeval van een andere toere­kenbare tekortkoming door opdrachtgever c.q. reeds ingetre­den wanbeta­ling danwel indien beslag op diens goede­ren wordt gelegd c.q. surséance van betaling, faillissement of onder curatele stelling van op­drachtge­ver wordt aange­vraagd. Opdracht­gever wordt alsdan van rechtswege geacht in verzuim te zijn, ongeacht eerdere termijn­afspraken.

4.7.  Ongeacht de overeengekomen betalingsconditie, blijft OTR te allen tijde gerechtigd om alvorens tot levering over te gaan of met een reeds begonnen levering voort te gaan, van op­dracht­ge­ver vooruitbetaling of genoegzame zekerheidsstelling te ver­lan­gen. Indien de verlangde zekerheidsstelling of (aan)beta­ling niet binnen de gestelde termijn wordt ver­strekt, is OTR zonder nadere ingebrekestelling gerech­tigd haar verplichtingen op te schorten, danwel de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zonder tot schade­vergoeding gehouden te zijn.

4.8.  Ingeval van niet tijdige betaling, zomede in de andere hierbo­ven vermelde omstandigheden, heeft OTR steeds het recht de uit­voering van de overeenkomst op te schorten of te harer keuze ge­heel of gedeeltelijk te ontbinden zonder tot enigerlei schade­vergoeding gehouden te zijn.

4.9 Indien na de datum van totstandkoming van de overeenkomst

a. de inkoopprijs van de bij de uitvoering van de overeenkomst te gebruiken verpakkingsmateriaal, zoals karton, kunststof HDPE en PET, IBC containers, of ander verpakkingsmateriaal;

b. de transportkosten, zowel voor de transportkosten van de door OTR in te kopen grondstoffen en verpakkingsmaterialen, als voor de transportkosten van door OTR aan de opdrachtgever te leveren zaken;

 om welke redenen dan ook met 5% of meer stijgt, c.q. stijgen ten opzichte van de datum van de totstandkoming van de overeenkomst, ook al geschiedt deze stijging als gevolg van voorzienbare omstandigheden, dan is OTR, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, te allen tijde gerechtigd om de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te verhogen. 

 Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud en retentierecht

 

5.1.  Zolang opdrachtgever niet het volledige bedrag van de betref­fende factuur - eventueel verhoogd met vervallen rente en bijko­mende kosten - heeft voldaan blijven de (af)geleverde zaken ei­gen­dom van OTR

5.2.  De eigendom gaat eerst op opdrachtgever over, zodra opdracht­gever de gehele vordering integraal, inclusief eventueel verschuldigde rente en kosten, heeft vol­daan. Tenzij anders overeengekomen zal opdracht­gever niet de be­voegd­heid hebben om de nog onbe­taald gebleven zaken aan derden door te leveren, of te verwerken, behou­dens levering binnen de normale bedrijfsexploitatie. Indien OTR geen beroep kan doen op haar eigendomsvoorbehoud omdat de geleverde zaken zijn vermengd, vervormd of nagetrokken, is opdrachtgever verplicht de nieuw gevormde zaken op eerste verzoek aan OTR te verpanden.

5.3.  Genoemd eigendomsvoorbehoud strekt zich tevens uit over even­tuele vorderingen van OTR wegens tekortschieten van op­drachtgever in één van zijn overige verplichtingen uit de over­eenkomst en over vorderingen van OTR wegens eerdere overeenkomsten met opdrachtgever. Zolang het eigendomsvoorbehoud voortduurt, is op­dracht­gever verplicht om als zorgvuldig schuldenaar voor - het behoud van - de zaak zorg te dragen, met inbegrip van adequate verzekering, alsmede om de (af)geleverde zaken als herkenbare eigendom van OTR te bewaren en is het opdrachtgever niet toegestaan de betreffende zaak te vervreemden, verpanden of te belasten met enig ander (beperkt) recht. Voorts is opdrachtgever gehouden elke omstandigheid, die de zaak nadelig beïnvloedt of kan beïnvloeden, terstond aan OTR te melden.

5.4.  Indien opdrachtgever met de nakoming van zijn verplichtingen tekortschiet of goede grond bestaat dat opdrachtgever zal te­kortschieten, is OTR gerechtigd de onder eigendomsvoorbe­houd (af)geleverde zaken terug te nemen, onder eventuele credi­te­ring. OTR heeft te allen tijde vrije toegang tot de onder eigen­domsvoorbehoud (af)geleverde zaken, waar die zich ook mogen bevin­den. Opdrachtgever is gehouden binnen redelijke grenzen medewerking te verlenen bij alle maatregelen die OTR ter uitoefening van haar eigendomsrecht met betrekking tot die zaken wil treffen.

 Artikel 6: Reclame en retourzendingen

 6.1.  Opdrachtgever is verplicht de geleverde zaken direct na ont­vangst te - doen - inspecteren. Klachten over kwaliteit of hoe­veelheid, da­nwel andere afwijkingen en/of beschadigingen dient opdracht­gever binnen 5 werkdagen na ontvangst schriftelijk gedetailleerd aan OTR kenbaar te maken. Geen klacht zal meer ontvankelijk zijn, wanneer opdrachtgever de gelever­de zaken heeft verwerkt of aan derden heeft doorgele­verd of gedaan na genoemde termijn, tenzij eerst door of bij de verwerking het gebrek kon worden geconstateerd, onverminderd de verplichting om alsdan tijdig (binnen 5 werkdagen) en op de juiste wijze (schriftelijk en gedetailleerd aan OTR) te reclameren.

6.2.  Afwijkingen betreffende hoeveelheid zomede direct  zichtbare beschadigingen ook in de verpakking moeten bij de levering terstond  op enig (vervoers)document worden ver­meld, bij gebreke waarvan de goederen op die aspecten worden geacht te zijn goedgekeurd en op­drachtgever geen enkele actie jegens OTR kan instellen. Op opdrachtgever rust de bewijslast, dat de zaken waarvan hij reclameert, dezelfde zijn als welke door OTR zijn geleverd.

6.3.  Geringe afwijkingen zullen nimmer een grond voor opdrachtge­ver vormen om de betreffende zaken te weigeren c.q. de overeen­komst te ontbinden. Klachten van welke aard ook, schorten de be­ta­lings­verplichtingen van opdrachtgever nimmer op. Het recht van reclame vervalt indien de producten door opdrachtgever zijn gewij­zigd of gerepareerd.

6.4.  Het klachtrecht vervalt eveneens ingeval de producten op onjuiste wijze en/of met behulp van verkeerde gereedschappen en/of niet conform enige gebruikshandleiding zijn verwerkt of bij enige vorm van zelfwerkzaamheid door opdrachtgever of een door hem inge­schakel­de derde. Geen klacht zal meer ontvankelijk zijn, indien deze is gedaan na zes maanden na de dag waarop de levering heeft plaatsgevonden.

6.5.  OTR heeft de keus indien de klacht gegrond blijkt, om als­nog de overeengekomen zaken te leveren, danwel de betreffende zaken terug te nemen en te vervangen, danwel de overeenkomst te ont­binden en gedane betalingen te restitueren.

6.6.  Door opdrachtgever kunnen (af)geleverde zaken slechts in overleg met en na toestemming van OTR worden geretourneerd. De retourzending dient te worden gezonden aan het kantooradres van OTR. Alle kosten verbandhoudende met een retourzending komen voor rekening van opdrachtgever.

6.7.  Reclames terzake door OTR in rekening gebrachte bedragen dienen binnen 7 dagen na ontvangst van de desbetreffende factuur op de in artikel 6.1 voorziene wijze kenbaar te worden gemaakt, bij gebreke waarvan opdrachtgever geacht moet worden de juistheid van de factuur te hebben erkend. Van dit bewijsvoorschrift kan opdrachtgever tegenbewijs leveren.

 Artikel 7: Overmacht

 7.1.  Gedurende een situatie van overmacht – waarvan ondermeer sprake is indien de uitvoering van de overeenkomst wordt belet door oorlog, oproer, relletjes, molest, brand, waterschade, overstroming, werksta­kingen, bedrijfsbezetting, in- en uitvoerbelemmeringen, over­heidsmaat­regelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie en/of toelevering van materialen door derden, danwel iedere andere omstandigheid welke van dien aard is dat gebondenheid van OTR redelijkerwijs niet meer kan worden gevergd – wordt ter keuze  van OTR de uitvoering van de overeenkomst opgeschort, dan­wel door middel van een schriftelij­ke verklaring ontbon­den,  onder opgave van de omstandigheid, die (verdere) uitvoering  belet. In dat geval zal geen verplichting tot schadevergoe­ding bestaan, behoudens vergoeding door opdrachtgever van de door OTR werkelijk gemaakte kosten. In geval van tijdelijke of blijvende onmogelijkheid tot nakoming door OTR ten gevolge van overmacht, heeft opdrachtgever niet het recht betaling op te schorten.

7.2.  Indien OTR bij het intreden van de overmachtssituatie ge­deeltelijk reeds aan haar verplichtingen heeft voldaan, of nog slechts partieel aan haar verplichtingen kan voldoen, is OTR gerechtigd het uitgevoerde c.q. nog uit te voeren deel afzon­derlijk te factureren. Opdrachtgever is alsdan gehou­den die fac­tuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 8: Garantie

 8.1.  OTR verbindt zich jegens opdrachtgever om zaken te leve­ren van deugdelijke kwaliteit, in de hoeveelheid en overeenkom­stig de omschrijving als in de offerte of een nader schriftelijk stuk tussen partijen vastgelegd. In het algemeen zal OTR zich er voor inspannen om de overeenge­ko­men prestatie te laten beant­woorden aan de overeenkomst en overigens aan redelijke eisen van bruik­baarheid en deugdelijk­heid waarvan de opdrachtgever bewijst dat zij binnen 6 maanden na de levering volgens artikel 6 zijn opgetreden.

8.2.  Opdrachtgever zal de geleverde zaken steeds met de vereiste zorg behandelen en geen handelingen verrichten waardoor de kwaliteit of de veiligheid van de zaken danwel de reputatie van (de merken van) OTR zouden kunnen worden aangetast. Gebreken ontstaan door schending door Opdrachtgever van de ingevolge de vorige volzin op haar rustende verplichtingen, normale degeneratie, door onoordeelkun­dig gebruik of behandeling, gebruik niet conform de wettelijke en door OTR verstrekte voorschriften, danwel gebreken die zich voordoen na be- of verwerking, vermenging, wijziging door opdrachtgever c.q. door derden, blijven steeds buiten de garantie.

 Artikel 9: Aansprakelijkheid, vrijwaring & product recall

 9.1.  Ten aanzien van alle geleverde zaken en door OTR uitge­voerde werkzaamheden, is OTR slechts gehouden te voldoen aan haar in artikel 8 gemelde garantieverplichtingen. Behoudens voorzover er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid is de aansprakelijkheid van OTR beperkt tot het bedrag dat haar verzekeraar in desbetreffend geval zal uitkeren of – indien een dergelijke verzekering niet is afgesloten en/of geen dekking verleend wordt – tot de totale in de desbetreffende overeenkomst bedongen prijs exclusief BTW.

9.2.  Geen enkele aansprakelijkheid wordt door OTR overigens aanvaard, in verband met overschrijding van levertermijnen, ontoe­reikende medewerking door opdrachtgever, aangeleverde materialen door derden, noch voor personen- en letselschade, immateriële schade of vervolgschade, inclusief omzetschade, winstderving en goodwillschade.

9.3.  Opdrachtgever is gehouden OTR te vrijwaren tegen alle aanspraken van derden, wegens door hen gepretendeerde inbreuken op intellectue­le eigendom. Voorts verklaart opdrachtgever op geen enkele wijze inbreuk te zullen maken op de intellectuele eigendommen van OTR, verbandhoudende met of door haar vervaardigde concep­ten, modellen of tekeningen, merken en andere intellectuele prestaties. Voorts is opdrachtgever gehouden OTR te vrijwaren tegen iedere andere aansprakelijkheid en is hij gehouden in zijn overeenkomsten met derden waar mogelijk een dienovereenkomstige exoneratie te bedingen.

9.4.  Indien een van partijen bekend wordt met een gebrek aan de geleverde goederen (inclusief verpakkingen), dan dient deze partij de andere partij onmiddellijk daarover te informeren, onder vermelding van:

a. het soort gebrek;

b. de getroffen goederen;

c. alle andere informatie die van belang kan zijn.

9.5.  Partijen zullen vervolgens in overleg alle gezien de omstandigheden noodzakelijke maatregelen nemen. De te nemen maatregelen kunnen onder andere inhouden dat leveringen worden stopgezet, dat de voorraden van producten (al dan niet bij opdrachtgever of klanten van opdrachtgever) worden geblokkeerd en/of dat een recall zal plaatsvinden. Slechts OTR is gerechtigd de beslissing te nemen of en welke van deze maatregelen genomen zullen worden en hoe de uitvoering ervan zal plaatsvinden. Opdrachtgever dient alle redelijke medewerking bij de uitvoering van deze maatregelen te verlenen.

9.6.  Opdrachtgever is verplicht alle informatie omtrent daadwerkelijk of eventueel te nemen maatregelen geheim te houden.

Artikel 10: Annulering

10.1.    Indien opdrachtgever met uitdrukkelijke toestemming van OTR en onder opgave van klemmende redenen de opdracht tijdig en schriftelijk annuleert, is opdrachtgever in elk geval verplicht aan OTR te vergoeden alle in het kader van de opdracht door OTR gedane uitgaven in verband met bestelde en eventueel nog af te nemen, bewerkte of verwerkte materialen en grondstoffen, zomede de daardoor veroorzaakte schade aan OTR te vergoeden, welke kosten en schades op voorhand worden gesteld op 25% van het factuurbedrag, onder voorbehoud van alle rechten op verdere schadevergoeding.

10.2.    Annulering dient te geschieden uiterlijk 5 werkdagen voor het overeengekomen levertijdstip. Nadien is annulering niet meer mogelijk en geldt hetgeen is bepaald in artikel 3 omtrent de levering.

10.3.    Opdrachtgever zal tevens de uit de annulering voortkomende kosten en eventuele valutaverliezen vergoeden en OTR vrijwaren tegen iedere mogelijke aanspraak van derden terzake.

 Artikel 11: Rechts- en forumkeuze

11.1.    Op alle overeenkomsten met OTR en de daaruit voortkomende of daarmee verband houdende geschillen is het Nederlands recht van toepassing. De bepalingen van het Weens Koopverdrag en van iedere andere internationale regeling waarvan de toepassing kan worden uitgesloten, zijn uitdrukkelijk uitgesloten.

11.2.    Alle uit de overeenkomst met inbegrip van onderhavige voorwaarden voortvloeiende of daarmee verband houdende geschillen, zullen worden berecht door de gewone civiele rechter te Rotterdam, tenzij OTR de voorkeur geeft aan de rechter van de domicilie van opdrachtgever.

Deze algemene voorwaarden zijn op 29 april 2021 gedeponeerd bij Rechtbank Rotterdam onder nummer 23/2021